Rozproszona energetyka wiatrowa

Cofnij

Budowa elektrowni wiatrowej jest przedsięwzięciem uwzględniającym zarządzanie procesami planistycznymi, administracyjnymi, finansowymi i społecznymi. Z uwagi na relatywnie sformalizowany proces budowy elektrowni wiatrowych, głównie w aspektach formalno-prawnych, przygotowanie kompletnej inwestycji należy rozpatrywać w horyzoncie średnioterminowym (3-5 lat). O powodzeniu, zyskowności i braku opóźnień w realizacji decyduje prawidłowe planowanie oraz prowadzenie prac we wszystkich etapach projektów.

Projekt inwestycyjny budowy elektrowni wiatrowej charakteryzuje się koniecznością poniesienia znacznych nadkładów inwestycyjnych (wydatków inwestycyjnych) oraz bardzo niskimi późniejszymi kosztami i wydatkami operacyjnymi.

Całkowita wartość inwestycjibudowy pojedynczej turbiny wiatrowej o przewidywanej mocy ok. 2 MW, obejmująca koszty procesów przygotowawczych i administracyjnych oraz inwestycję rzeczową (zakup turbiny i budowa infrastruktury technicznej) wynosi od 11 do 12 mln PLN i jest zależna od aktualnych cen oferowanych turbin i kursu EUR / PLN.

Założony model finansowania projektu zakłada finansowanie wkładem własnym (kapitały wpłacone przez akcjonariuszy) oraz inwestycyjnym kredytem bankowym w formule Project Finance, zakładającym zabezpieczenie kredytu i jego spłatę ze stabilnych przepływów pieniężnych generowanych przez każdy z projektów.

Ze względu na niski poziom eksploatacyjnych kosztów operacyjnych(z wyłączeniem niebędących wydatkiem kosztów amortyzacji inwestycji rzeczowych oraz kosztów spłaty kredytu bankowego) projekty inwestycyjne w rozproszonej energetyce wiatrowej generują w procesie działalności operacyjnej znaczne nadwyżki gotówkowe.

Obserwowany wzrost produktywności nowych turbin wiatrowych, przy jednoczesnym spadku ich cen będą skutkować rosnącą efektywnością inwestycyjną całego sektora w przyszłości.